θα πάψει η ισχύς του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2008
Η περίοδος μετάβασης στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015 λήγει σε
0
0
0
Weeks
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015 έχει σαν σκοπό:

Το διεθνές πρότυπο ISO 9001 θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές οργάνωσης ενός οργανισμού σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του με σκοπό την διαρκή βελτίωση του.

επικοινωνια

Περίοδος μετάβασης

Η περίοδος μετάβασης στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015 λήγει την 15η Σεπτεμβρίου 2018 οπότε και θα πάψει η ισχύς του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2008.

Μετά την 15η Σεπτεμβρίου 2017 οι διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης θα εκδίδουν πιστοποιητικά αποκλειστικά σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

Η GMG αναλαμβάνει την διαδικασία της εταιρείας σας είτε για την εξαρχής εφαρμογή του πρότυπου ISO 9001:2015 είτε για την μετάβαση της εταιρείας σας από το ISO 9001:2008 στο πρότυπο ISO 9001:2015

Η περίοδος μετάβασης στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015 λήγει σε
0
0
0
Weeks
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Αναλαμβάνουμε την διαδικασία της εταιρείας σας είτε για την εξαρχής εφαρμογή είτε για την μετάβαση της εταιρείας σας στο πρότυπο ISO 9001:2015

επικοινωνια