Επικοινωνήστε μαζί μας | 210 2934 752|info@gmg.gr

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας

||Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας 2018-10-15T14:07:32+00:00

Η διαρκώς αυξανόμενη σημασία της υψηλής και πιστοποιημένης ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες των επιχειρήσεων είναι ολοένα πιο εμφανής και επιτακτική. Για την GMG η υιοθέτηση της Κουλτούρας Ολικής Ποιότητας αποτελεί τόσο στρατηγική επιλογή όσο και άμεση ανταπόκριση στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών της.

Η ποιότητα είναι ο κινητήριος μοχλός ανάπτυξης της GMG γιατί συμβάλλει:

  • στην αποτελεσματικότερη λειτουργία μας
  • στη βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων μας
  • στην αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας.

Για αυτούς τους λόγους η εταιρεία μας σχεδίασε και εφαρμόζει πλήρως αναπτυγμένο εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας:

  • σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 9001:2015 και

  • σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 για την Ορθή Διακίνηση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

  • σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 27001 : 2013 για τα πεδία εφαρμογής: «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Ασθενών» & «Εμπορία και Διανομή Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων».

Διαδικασίες

Η εταιρεία μας λειτουργεί με συγκεκριμένες διαδικασίες (SOPs) που τηρούνται απαρέγκλιτα κατά την υλοποίηση υπό την ευθύνη του QPPV, QA/RA Manager της GMG και διασφαλίζουν την ενσωμάτωση των διεθνώς καθιερωμένων πρακτικών στην υποστήριξη ασθενών.

Τα SOPs ελέγχονται και τροποποιούνται περιοδικά έτσι ώστε να εναρμονίζονται πάντα με τα συστήματα ποιότητας που εφαρμόζει η εταιρεία μας αλλά και για να βρίσκονται σε συνάφεια με τους στόχους και τις απαιτήσεις κάθε προγράμματος.

Επιπρόσθετα πριν από την φάση υλοποίησης κάθε προγράμματος εκδίδεται Οδηγία Εργασίας που αφορά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η ΟΕ περιγράφει αναλυτικά κάθε βήμα της υλοποίησης όπως έχει υποδειχθεί από τον πελάτη στα πλαίσια πάντα της επαγγελματικής δεοντολογίας και του ρυθμιστικού περιβάλλοντος.

Πιστοποιητικά

GMG Diagnostics Certification
GMG Diagnostics Certification
GMG Diagnostics Certification
GMG Diagnostics Certification ELOT ISO/IEC 27001 : 2013